Algemeen
NGD gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en houdt zich aan wettelijke regels.
Er kan niet afgeweken worden van de overeengekomen afspraken in de offerte/voorstel. Indien er aanvullende werkzaamheden gewenst zijn, zal een meerwerk-offerte worden opgesteld.
Per onderdeel worden er drie feedback-rondes gehouden. Als er na de drie feedbackrondes nog dingen moeten worden aangepast, wordt hier een bedrag van € 30,00 per uur voor gerekend.
Cliënten of particulieren die klant zijn geweest voor NGD of contact hebben gezocht met NGD ontvangen onze nieuwsbrieven.
Projecten die zijn uitgevoerd door NGD mogen op ons portfolio en social media kanalen worden gedeeld. Mocht de opdrachtgever het project geheim willen houden en dit niet op onze kanalen willen hebben, wordt er een bedrag van € 50,00 in rekening gebracht om dit recht af te kopen.
Mocht er een geheimhoudingsverklaring gewenst zijn, kost dit € 25,00. NGD zal deze geheimhoudingsverklaring ondertekenen en zich hier aan houden totdat de opdrachtgever het project stop zet of lanceert.
NGD spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
Als er afspraken worden gemaakt, mondeling of in de offerte, zullen alle partijen zich hier aan houden. Houdt een opdrachtgever zich niet aan deze afspraak wordt er een boete van 300% van het factuurbedrag gerekend.
Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door NGD mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan NGD aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan NGD meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
Zodra de opdrachtgever akkoord geeft op de eindproducten die NGD geleverd heeft, wordt er niks meer aan de ontwerpen veranderd.
Je bent er verantwoordelijk voor dat de gegevens die je aan ons hebt verstrekt correct zijn. Als je verhuist of een ander e-mailadres krijgt, zal je dat tijdig aan ons doorgeven zodat wij over de juiste gegevens beschikken om je per post of mail te bereiken.

Abonnementen
Abonnement gaan pas in, of gaan pas verder, na betaling van het gefactureerde (maandelijkse) bedrag.
Het opzegtermijn van een abonnement is een maand.
Jaarabonnementen of andere abonnement die langer doorlopen, worden om het kwartaal gefactureerd. Dus per drie maanden. Tenzij anders afgesproken door middel van een offerte.
NGD levert enkel de afgesproken service/designs/materialen/eindproducten die inbegrepen zitten in het afgesproken abonnement. Wat daar bovenop komt wordt gefactureerd.
Als er een langdurig abonnement wordt afgesproken zoals bijvoorbeeld een jaarabonnement, is de afgesproken periode de minimale doorlooptijd van het abonnement. Daarna wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Je abonnement is dan elk moment opzegbaar. De opzegtermijn is altijd een maand.
Ook als er geen gebruik (meer) wordt gemaakt van een abonnement blijft deze doorlopen totdat dit abonnement wordt opgezegd.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant/opdrachtgever om het abonnement op te zeggen. Tot die tijd loopt het abonnement door en wordt er nog steeds per maand een factuur in rekening gebracht. Dit bedrag dient, zoals gebruikelijk bij NGD, betaald te worden binnen 30 dagen.
Je zult begrijpen dat wij onze diensten alleen kunnen aanbieden als jij op tijd je betalingsverplichtingen nakomt. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons al onze wettelijke rechten voor. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de levering van onze diensten opschorten, buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen en de vordering overdragen aan een incassobureau.
Eventuele onkosten en overuren zitten niet inbegrepen in het abonnement en worden gefactureerd bij de opdrachtgever.

Betaling
Een offerte of voorstel heeft standaard een geldigheidsduur van 30 dagen. Hiervan kan in overleg afgeweken worden.
Een factuur heeft een betalingstermijn van 30 dagen en dient binnen die tijd te worden betaald.
NGD werkt met 30% aanbetaling. Deze aanbetaling zal gefactureerd worden aan de opdrachtgever en dient betaald te worden, na akkoord op de offerte en voordat het ontwerp proces van start gaat. De aanbetaling zal worden verrekend op de eindfactuur.
Aanbetalingen worden niet teruggestort wanneer de opdracht, om welke reden dan ook, geen doorgang vindt. Deze 30% is ter dekking van de tijd die NGD aan het project besteed heeft.
Mocht de opdracht afgeblazen worden om welke reden dan ook, terwijl de opdracht bijna af is, wordt de volledige prijs alsnog in rekening gebracht. In overleg kan hier korting over gegeven worden.
De opdrachtgever wordt geacht te betalen binnen het betalingstermijn van 30 dagen. Als dit uitloopt, dient NGD hierover zo snel mogelijk ingelicht te worden.
In het geval van uitbreiding van het project, zal dit nader overeengekomen worden in een meerwerk-offerte en zullen de extra uren in rekening worden gebracht.
Het offertebedrag is exclusief onverwachte onkosten. (Denk hierbij aan bijvoorbeeld stock media). Deze worden in rekening gebracht voor de opdrachtgever in het factuur.
Als de factuur niet wordt voldaan, zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Er zal tevens wettelijke rente in rekening worden gebracht over de periode van te late betaling.
Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. Zolang NGD gebruik maakt van de Kleine Ondernemingsregeling (KOR) zal er geen BTW worden berekend over de overeengekomen prijs.

Privacy
NGD is zich bewust van het belang van privacy. Wij doen er dan ook alles aan om de privacy van onze klanten te waarborgen. Al onze data is sterk beveiligd.

Auteursrechten
Op alle schetsen en concepten die door NGD zijn geproduceerd, geldt het auteursrecht. De ontwerpen mogen niet worden gebruikt of gedeeld.
Schetsen en concepten of ontwerpen die hierop lijken, mogen pas gebruikt of gedeeld worden als de eindfactuur voldaan is aan NGD.

Aansprakelijkheid
Mochten er dingen mis gaan met de productie van het ontwerp nadat het akkoord is gegeven, is NGD hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor.
NGD doet zijn uiterste best om een ontwerp zo goed mogelijk te laten aansluiten op de doelgroep van de opdrachtgever. Als dit echter niet lukt en het ontwerp niet in de smaak van de doelgroep of klanten van de opdrachtgever valt, is NGD hier niet aansprakelijk voor.

Welkom bij NGD
Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dit uiteraard graag. Tot die tijd willen wij je bedanken voor het klant worden bij Niels Graphic Design en heten wij je van harte welkom!

- Niels
Algemene voorwaarden Niels Graphic Design | Geldend vanaf 04-11-2019
Back to Top