Algemeen
Een offerte of voorstel heeft standaard een geldigheidsduur van 30 dagen. Hiervan kan in overleg afgeweken worden.
Er kan niet afgeweken worden van de overeengekomen afspraken in de offerte/voorstel. Indien er aanvullende werkzaamheden gewenst zijn, zal een meerwerk-offerte worden opgesteld.
Per onderdeel worden er drie feedback-rondes gehouden. Als er na de drie feedbackrondes nog dingen moeten worden aangepast, wordt hier een bedrag van € 30,00 per uur voor gerekend.
Cliënten of particulieren die klant zijn geweest voor NGD of contact hebben gezocht met NGD ontvangen onze nieuwsbrieven.
Projecten die zijn uitgevoerd door NGD mogen op ons portfolio en social media kanalen worden gedeeld. Mocht de opdrachtgever het project geheim willen houden en dit niet op onze kanalen willen hebben, wordt er een bedrag van € 50,00 in rekening gebracht om dit recht af te kopen.
Mocht er een geheimhoudingsverklaring gewenst zijn, kost dit € 25,00. NGD zal deze geheimhoudingsverklaring ondertekenen en zich hier aan houden totdat de opdrachtgever het project stop zet of lanceert.
NGD spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
Als er afspraken worden gemaakt, mondeling of in de offerte, zullen alle partijen zich hier aan houden. Houdt een opdrachtgever zich niet aan deze afspraak wordt er een boete van 300% van het factuurbedrag gerekend.
Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door NGD mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan NGD aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan NGD meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
Zodra de opdrachtgever akkoord geeft op de eindproducten die NGD geleverd heeft, wordt er niks meer aan de ontwerpen veranderd. Mochten er dingen mis gaan met de productie van het ontwerp nadat het akkoord is gegeven, is NGD hier niet meer verantwoordelijk of aansprakelijk voor.

Betaling
NGD werkt met 30% aanbetaling. Deze aanbetaling zal gefactureerd worden aan de opdrachtgever en dient betaald te worden, na akkoord op de offerte en voordat het ontwerp proces van start gaat. De aanbetaling zal worden verrekend op de eindfactuur.
Aanbetalingen worden niet teruggestort wanneer de opdracht, om welke reden dan ook, geen doorgang vindt. Deze 30% is ter dekking van de tijd die NGD aan het project besteed heeft.
Mocht de opdracht afgeblazen worden om welke reden dan ook, terwijl de opdracht bijna af is, wordt de volledige prijs alsnog in rekening gebracht. In overleg kan hier korting over gegeven worden.
De opdrachtgever wordt geacht te betalen binnen het betalingstermijn van 14 dagen. Als dit uitloopt, dient NGD hierover zo snel mogelijk ingelicht te worden.
In het geval van uitbreiding van het project, zal dit nader overeengekomen worden in een meerwerk-offerte en zullen de extra uren in rekening worden gebracht.
Het offertebedrag is exclusief onverwachte onkosten. (Denk hierbij aan bijvoorbeeld stock media). Deze worden in rekening gebracht voor de opdrachtgever in het factuur.
Als de factuur niet wordt voldaan, zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Er zal tevens wettelijke rente in rekening worden gebracht over de periode van te late betaling.
Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. Zolang NGD gebruik maakt van de Kleine Ondernemingsregeling (KOR) zal er geen BTW worden berekend over de overeengekomen prijs.

Auteursrechten
Op alle schetsen en concepten die door NGD zijn geproduceerd, geldt het auteursrecht. De ontwerpen mogen niet worden gebruikt of gedeeld.
Schetsen en concepten of ontwerpen die hierop lijken, mogen pas gebruikt of gedeeld worden als de eindfactuur voldaan is aan NGD.Geldig vanaf 04-11-2019
Back to Top